Go to Top

Plesni tečaji in delavnice – APRIL 2022

Plesne delavnice in tečaji - APRIL 2022

Dragi plesalci,

v mesecu aprilu bomo znova veliko plesali. Pripravili smo delavnice Afro Fusion in Sodobni ples z Mašo, Moderni ples s Kajo in delavnice Razmerja z Uršo. Moderni ples je zaenkrat predviden le 2x, zato se vam tretji obisk (vsem, ki ste že vplačali) prenese naprej, če nam ne bo uspelo pripraviti še enega termina ali ga ne boste koristili na ostalih delavnicah.

Redna tečaja Sodobni ples Follow the Flow in Afro urbani plesi zaradi festivala na šoli in prvomajskih počitnic žal odpadeta oba klasa v četrtek, 21.4. in 28.4.

PRIJAVI SE

POMNIMO: Z zakupljenimi paketi lahko kombinirate med seboj vse redne tečaje in delavnice razen Afro Fusion, ki ima svoj cenik! Paketi 4x mesečna, 12x 3 mesece, 8x mesečna so veljavni od prvega obiska dalje 1 oz. 3 mesece (npr. od 29.3. do 29.4.), paketi Delavnica so omejeni na tekoči mesec (od 1. do 30.4.). Odjava od klasa je mogoča najmanj 5 ur pred klasom. Ne pozabite si rezervirati nadomestnega termina v primeru odjave znotraj veljavnosti paketa.

Urnik APRIL je že objavljen v Studionaut in se lahko prijavite na klase.

PLESNE DELAVNICE -  APRIL

Afro Fusion z Maša Kagao Knez - 4.4., 11.4.,18.4 in 25.4
ponedeljki od 19.00 do 20.15
Plesne delavnice fuzije afriških plesov s plesalko Mašo Kagao Knez. Delavnice so energične, zagotavljamo vam, da se boste ne samo naplesali temveč tudi sprostili vse napetosti, ki so se vam nabrale tekom dneva.
Sodobni ples z Maša Kagao Knez - 9.4., 10.4. in 16.4 
sobota,  9.4. od 10.00 do 11.30
nedelja, 10.4. od 18.30 do 20.00
sobota, 16.4. od 10.00 do 11.30
Delavnica je namenjena plesalcem, ne glede na njihovo plesno usmeritev, saj se posveča različnim kvalitetam (zavedanje in odzivnost telesa, preciznost in usmerjenost giba, osredotočenost vdanem trenutku, muzikalnost, ritimičnost..),ki omogočajo pretočnost in večjo amplitudo giba ter svobodnejšo, polnejšo in iskreno plesno izvedbo. Plesno predznanje je zaželeno!
Moderni ples s Kaja Lin - 13.4. in 16.4.
sreda, 13.4 od 17.30 do 19.00
sobota, 16.4. od 10.00 do 11.30
Delavnica je namenjena razumevanju razsežnosti in kompleksnosti giba. Tehnične vaje kot osnova nadaljnega raziskovanja naše telo naredijo močnejše in bolj odzivno. Na delavnici bomo namenili veliko časa iskanju lastnega izraza v medseboj povezanih sekvencah in koreografiji.
Razmerja z Uršo Rupnik - 14.4, 15.4. in 18.4 - NOVO!
četrtek,14.4. od 19.30 do 21.00
petek, 15.4. od 17.45 do 19.15
ponedeljek, 18.4. od 19.00 do 20.30
Preko različnih vaj, nalog in partitur bomo raziskovali in preigravali raznotera razmerja, ki nam jih ponuja lastno telo v odnosu do sebe, do prostora in časa ter do soplesalcev in soplesalk oziroma skupine. Zanimalo nas bo, kako smo v plesu lahko sami svoj partner; na kakšne načine sta prostor in čas naša soplesalca in kako nas v gibanju definira skupina gibajočih se teles. Raziskovali bomo razmerja na fizični ravni in hkrati odkrivali morebitne vsebinske pomene in kontekste odnosov, ki se bodo ob tem porajali. Poigravali se bomo z ritmičnostjo in muzikalnostjo, ki oblikujeta osredotočenost, prisotnost in pristnost v plesu.

PRIJAVI SE

Redni klasi:

vsak torek
od 18.30 do 20.00 Sodobni ples Follow the Flow
vsak četrtek - !!! ODPADEta oba klasa 21.4 in 28.4. !!!
od 17.45 do 19.15 Sodobni ples Follow the Flow
od 19.30 do 21.00 Afro urbani plesi

CENIK Redni tečaji, delavnice Sodobni ples, Moderni ples in razmerja
mesečna karta
4 x = 45 eur, 40 eur*
8x = 75 eur, 70 eur *
12x = 95 eur, 90 eur*
3x delavnica = 35 eur, 30 eur*
3 mesečna karta
12x = 120 eur, 105 eur*
Posamezen obisk
1x = 20 eur, 15 eur*
Afro Fusion
3x delavnica = 55 eur, 50 eur*
1x klas = 20 eur, 15 eur *
Paket 4x klas = 3+1 (10% popusta)
* študent, upokojenec, brezposeln z dokazilom

Delavnice Afro Fusion in Sodobni z Mašo Kagao Knez so nastale v okviru projekta Izplešimo Afriko, ki jo podpira JSKD.

-----------

Dear dancers,

We will be dancing a lot again in April. We have Afro Fusion and Contemporary Dance workshops with Maša, Modern Dance with Kaja and Relationships Workshops with Urša. Modern Dance is only scheduled twice at the moment, so the third visit (for all of you who have already paid) will be carried forward if we are unable to arrange another date or you do not use it for the other workshops.

The regular classes Contemporary Dance Follow the Flow and Afro Urban Dances are unfortunately cancelled on Thursday 21.4. and 28.4. due to the festival at the school and the May Day holidays.

REMEMBER: With the purchased packages you can combine all regular classes and workshops except Afro Fusion, which has its own price list! The 4x monthly, 12x 3 months, 8x monthly packages are valid from the first visit onwards for 1 or 3 months (e.g. from 29.3. to 29.4.), the Workshop packages are limited to the current month (from 1. to 30.4.). Cancellation is possible at least 5 hours before the class. Please remember to book a substitute class in case of cancellation within the validity of the package.

The APRIL Schedule is already published in Studionaut and you reserve your classes.

DANCE WORKSHOPS - APRIL
Afro Fusion with Maša Kagao Knez - 4.4., 11.4., 18.4 and 25.4.
Mondays from 19.00 to 20.15
The dance workshops is energetic and we guarantee that you will not only dance but also release all the tensions that have built up during the day.

Contemporary Dance with Maša Kagao Knez - 9.4., 10.4. and 16.4.
Saturday, 9.4. from 10.00 to 11.30
Sunday, 10.4. from 18.30 to 20.00
Saturday 16.4. from 10.00 to 11.30
The workshop is for dancers, regardless of their dance orientation, as it focuses on different qualities (body awareness and responsiveness, precision and direction of movement, focus on the moment, musicality, rhythmicity...) that allow for fluidity and greater amplitude of movement and a freer, fuller and more sincere dance performance. Dance background is desirable!

Modern dance with Kaja Lin - 13.4. and 16.4.
Wednesday, 13.4. from 17.30 to 19.00
Saturday, 16.4. from 10.00 to 11.30
The workshop is focused on understanding the dimension and complexity of movement. Technical exercises as a basis for further exploration make our bodies stronger and more responsive. In this workshop we will spend a lot of time finding our own expression in interconnected sequences and choreography.

Razmerja / relationships with Urša Rupnik - 14.4, 15.4. and 18.4.- NEW!!!
Thursday,14.4. from 19.30 to 21.00
Friday, 15.4. from 17.45 to 19.15
Monday, 18.4. from 19.00 to 20.30

Through various exercises, tasks and scores, we will explore and play out the different relationships that our own body offers us in relation to ourselves, to space and time, to our fellow dancers and the group as a whole. We will be interested in how we can be our own partner in dance; in what ways space and time are our co-dancers; and how we are defined in movement by a group of moving bodies. We will explore relationships on a physical level while discovering the possible contextual meanings and relational contexts that will emerge. We will play with the rhythmicity and musicality that shape focus, presence and authenticity in dance.

Regular classes:
Every Tuesday

from 18.30 to 20.00 Contemporary dance Follow the Flow
every Thursday - !!! CANCELLED both classes 21.4. and 28.4. !!!
from 17.45 to 19.15 Contemporary dance Follow the Flow
from 19.30 to 21.00 Afro Urban Dances

Zaplešimo skupaj v pomlad / Let's dance into the spring together!
Ekipa Studia XXV

Studio 25, zavod za kulturne dejavnosti
www.studioxxv.si