Go to Top

Mepraznične zimske plesne delavnice Follow the flow / Follow the Flow Winter Holidays dance workshops, 27 – 29. DECEMBER

Medpraznične zimske plesne delavnice Follow the Flow z Uršo Rupnik / Follow the Flow Winter Holidays Intensive Dance Workshops with Urša Rupnik

27., 28. in / and 29. December 2021

Tudi letos pripravljamo tradicionalne medpraznične plesne delavnice s plesalko in plesno predagoginjo Uršo Rupnik. Vljudno vabljeni!  Once again we are organising our traditional winter holidays dance workshops with a dancer and dance mentor Urša Rupnik. Kindly invited to join!

Jutranje Follow the Flow prebujanje: Plesnost
Ponedeljek 27.12., torek, 28.12. in sreda, 29.12: 10:00 – 11:30
V mrzla zimska jutra bomo vstopili z dinamičnim somatskim ogrevanjem, ki nas bo naredilo pripravljene in odzivne za nadaljnji strukturiran plesni material. Ta se bo gradil postopoma od sekvenc na tleh, ki potujejo čez prostor, do postavitve v vertikalo, kjer bomo v plesnih kombinacijah pozornost usmerjali na gibanje hrbtenice ter kompleksno koordinacijo rok, nog in trupa. Iz usvojenega materiala bomo zgradili koreografijo, ki bo vsebovala prej predelane in usvojene plesne elemente, motive in principe gibanja. Poudarek bo na plesnosti, muzikalnosti, mehkobi in pretočnosti gibanja in prehajanja med vertikalno in horizontalno ravnjo ter izrazni interpretaciji plesnega materiala.

Morning Follow the Flow wake-up call: The Dance
Monday 27.12., Tuesday, 28.12. and Wednesday, 29.12.: 10am – 11:30am
We will enter the cold winter mornings with a dynamic somatic warm-up that will make our body-mind ready and responsive for the structured dance material to follow. This will build gradually from sequences on the floor, locomoting across the floor, to a vertical setting where we will focus on movement of the spine and complex coordination of the arms, legs and torso. From the material learnt, we will build a choreography that incorporates the dance elements, motifs and movement principles previously worked on. Emphasis will be on danceability, musicality, softness and fluidity of movement and transition between vertical and horizontal planes, and expressive interpretation of dance material.

Večerno Follow the Flow ustvarjanje: Razmerja
Ponedeljek, 27.12. in torek, 28.12.: 18:00 – 19:30
Večera bosta ustvarjalno obarvana – preko različnih vaj, nalog in partitur bomo raziskovali in preigravali raznotera razmerja, ki nam jih ponuja lastno telo v odnosu do sebe, do prostora in časa ter do soplesalcev in soplesalk oziroma skupine. Zanimalo nas bo, kako smo v plesu lahko sami svoj partner; na kakšne načine sta prostor in čas naša soplesalca in kako nas v gibanju definira skupina gibajočih se teles. Raziskovali bomo razmerja na fizični ravni in hkrati odkrivali morebitne vsebinske pomene in kontekste odnosov, ki se bodo ob tem porajali. Poigravali se bomo z ritmičnostjo in muzikalnostjo, ki oblikujeta osredotočenost, prisotnost in pristnost v plesu.

Evening Follow the Flow creative workshop: Relationships
Monday, 27.12. and Tuesday, 28.12.: 6pm – 7:30pm
The evenings will be creatively coloured – through various exercises, tasks and scores, we will explore and play out the different relationships that our own body offers us in relation to ourselves, to space and time, to our fellow dancers and the group as a whole. We will be interested in how we can be our own partner in dance; in what ways space and time are our co-dancers; and how we are defined in movement by a group of moving bodies. We will explore relationships on a physical level while discovering the possible contextual meanings and relational contexts that will emerge. We will play with the rhythmicity and musicality that shape focus, presence and authenticity in dance.

Cena  Prices
1 x =10 eur
5 x =40 eur

Cena je za vse naše lane praznično znižana. To pomeni, da je enotna za redne člane in študente.  The price is reduced for all our members for the festive season. This means that it is the same for regular members and students

Prijave najkasneje do 12:00 dne 23.12. Reservations until noon on 23 Decemberpreko studionaut profila, kjer zakupite paket obiskov in se na vse termine tudi sami prijavite. Pazite, na vsak izbrani klas posebej se je potrebno prijaviti!  Lahko pa pišete na zavod.studio25@gmail.com in vas na tečaj prijavimo mi. Obvezne prijave do 23.12. V primeru premajhnega števila udeležbe, bomo določen klas odpovedali in vas o tem obvestili. Predračun za izbrane delavnice boste prejeli dan kasneje. Via your Studionaut profile, where you can purchase a package of chosen classes and reserve your dance spot for each date. You can also send us email (zavod.studio25@gmail.com) and we will make reservation for you. In case of insufficient participation, we will cancel the class and inform you about it. You will receive an invoice for the selected classes a day later.

Obiski na jutranjih in večernih delavnicah so možni v kakršnikoli kombinaciji. Plesno predznanje zaželjeno. Morning and evening workshops can be attended in any combination. Dance background preferred.

Obisk naših tečajev je možen le s pogojem PCT. Naprošamo vas, da potrdilo pokažete ob vstopu v dvorano. V skupnih prostorih ohranjamo razdaljo, nosimo masko in skrbimo za higieno. Po klasu se ne zadržujemo v notranjih prostorih. Ostanimo zdravi in se razplešimo! Attendance at our dance courses is only possible with a PCT condition. Please show your certificate on entering the hall. Please keep your distance, wear a mask and take care of hygiene in the common areas. We do not stay indoors after class. Stay healthy and let's dance!